گزارش بازار ۲۰ ابان ۹۸

گزارش بازار ۲۰ ابان ۹۸


 

شاخص بورس امروز  ۱۱۴۸ واحد مثبت  شد و به عدد  ۳۰۳،۹۴۳ واحد رسید .

حجم معاملات بازار ۲۵۴۶ میلیارد تومان که ۱۶۲۴   میلیارد تومان در بازار اصلی بورس و ۹۲۲  میلیارد تومان در بازار فرابورس بود . در بازار اصلی ۵۱  میلیارد تومان بلوک و  در  فرابورس  ۲۸۰  میلیارد تومان اوراق و صندوق بود .


ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین ارزش معاملات  خودرو ۵۵ ، چکاپا ۴۱ ، دی ۳۴ ، مرقام ۲۶ ، ولیز ۲۱ ، درهاور ۲۰ ، خساپا ۱۹ ، ثاخت ۱۷ ، ونیرو ۱۶ ، خگستر ۱۵ ، لکما ۱۵ ، ونوین ۱۵ ، ذوب ۱۴ ، فباهنر ۱۴ ، داوه ۱۳ ، چکارن ۱۲ میلیارد  تومان بود .
ــــــــــــــــــــــــــــ

بیشترین تاثیر مثبت در عدد شاخص خودرو ، رمپنا ، شبندر ، تاپیکو ، جم ، مبین ، خساپا ، آپ ، وبملت ، کویر ، وپارس ، غبشهر ، بورس ، ونوین  .......... و تاثیر منفی را  فارس ، حفاری ، فملی ، شنفت ، دعبید ، والبر ، ونیرو ، ومعادن ، اسیا ، وغدیر  داشتند .
ــــــــــــــــــــــــــ

بازار امروز شرایط مثبتی داشت .

بحث افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و گمانه زنی از افزایش  قیمت ارز در بودجه و ... از دلایل مثبت تعدادی از سهم ها بود .

گروه های غذایی ، دارویی ، حمل و نقل ، دام پروری ، سیمان ، ساختمان ، لیزینگ ،  قطعات ، کانی غیر فلزی ، ماشین الات   و تا حدی خودرویی شرایط مثبتی داشتند .

گروه های خودرویی ، پتروشیمی ، فلزی بیشترین ارزش معاملات را داشتند .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تحرکات مثبت مهم بازار ، در گروه غذایی ، بهپاک ، تبرک ، غالبر ، غبشهر ، غمارگ  ، غپینو ، غپاذر ، غپاک ، غشهداب ، غگلستا ، غمینو ، غنوش ، غفارس صف خرید شدند .

در گروه دارویی ، دالبر ، داوه ، دبالک ، دتماد ، ددام ، درازک ، دشیمی ، دلر ، دکپسول ، دکیمی صف خرید تشکیل دادند .

در گروه دام پروری ، زکشت ، زشگزا ، زشریف ، زبینا ، تلیسه صف خرید شدند .

در گروه حمل و نقل ، حفارس ، حسیر ، حریل ، حتاید ، حپترو ، حپارسا ، توریل  صف خرید تشکیل دادند .

در گروه سیمان و ساختمان هم شرایط مثبت و اقبال خریداران را شاهد بودیم .

در گروه لیزینگ ، ولیز ، ولصنم ، ولبهمن ، وایران صف خرید شدند .  

در گروه خودرویی ، هم شاهد حجم مناسب معملات روی ایران  خودرو و صف خرید سهم بودیم .  که به دلیل خبرها از تجدید ارزیابی بوده است  .

گروه قطعات هم اقبال خریداران مناسب بود و گروه شرایط مثبتی داشت .

در گروه کانی غیر فلزی ، کترام ، کتوکا ، کحافظ ، کساوه ، کسعدی ، کفپارس صف خرید شدند .

در گروه ماشین الات ، مادیرا ، لخزر ، لپارس ، تکنو ، تایرا صف خرید تشکیل دادند .  

 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از تک سهم های مثبت مناسب بازار  ... زنگان ، فاذر ، ونفت ، دی ، وسینا ، شاوان ، شراز ،  قچار ، قمرو ، قهکمت ، بشهاب ، شکلر ، فلوله ، کویر ، نطرین ، چکاپا ، چکاوه ، بورس ، آپ ، اپرداز ، مداران ، مرقام  ... بودند .

 بازار پایه هم شرایط نسبتا مثبتی  داشت .

 

printrating
  نظرات کاربران