شماره حسابهای شرکت کارگزاری بازار سهام
 بانک ها شماره حساب کد  شماره شبا
تجارت شعبه میرداماد شرقی 35474145 15 IR76-0180-0000-0000-0035-4741-45 
سپه شعبه میرداماد شرقی 755045 1231 IR88-0150-0000-0123-1800-7550-45
ملی شعبه بورس  0105730633001 695 IR88-0170-0000-0010-5730-6330-01
سامان شعبه سی تیر 849-40-109196-1 849 IR72-0560-0849-0400-0109-1960-01
پارسیان شعبه میرداماد شرقی 21-8125-6 1011 IR28-0540-1011-0210-0008-1250-06 
ملت شعبه میرداماد 3370490996 65078  IR60-0120-0000-0000-3370-4909-96
صادرات شعبه جمهوری 0103836105004 239

IR94-0190-0000-0010-3836-1050-04 

 بانک کار آفرین  0101127756603    IR54-0530-0000-0010-1127-7566-03