شماره حسابهای شرکت کارگزاری بازار سهام
 بانک ها شماره حساب کد
تجارت میرداماد شرقی 35474145 351
سپه میرداماد شرقی 7550/45 1231
ملی بورس سیبا 105730633001 695
سامان شعبه بورس 40-109196-1 849
پارسیان میرداماد شرقی 21-8125-6 1011
ملت بورس مرکزی 3370490996
بانک صادرات 0103836105004 239