روش های سفارش قیمت در بورس کالا

سفارش قیمت می تواند به سه روش صورت گیرد:


سفارش با قیمت باز: سفارشی است که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت معامله را به کارگزار خود واگذار می
کند. 

سفارش با قیمت محدود: سفارشی است که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمت معامله را مشخص می کند.

سفارش با قیمت مقطوع: سفارشی است که خریدار یا فروشنده قیمت معینی را برای انجام معامله مشخص می کند.