آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۹ مهر ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۲۹۷۰ واحد منفی شد و به عدد ۱،۴۱۹،۳۱۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۵۸۲ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۲۸ مهر ۹۹

شاخص بورس امروز ۵۱۷۲۷ واحد منفی شد و به عدد ۱،۴۶۲،۵۴۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۲۵۳ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۲۷ مهر ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۷۰۱۷ واحد منفی شد و به عدد ۱،۵۱۴،۳۹۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۹۷۷۲ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ مهر ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۸۹۲۹ واحد منفی شد و به عدد ۱،۵۶۰،۷۴۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۲۷۵۲ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ مهر ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۳۲ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۵۷۹،۶۳۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۵۵۷۴ میلیارد توم... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ مهر ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۷۵۶۰ واحد منفی شد و به عدد ۱،۵۷۹،۵۶۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۱۸۶۵ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲۰ مهر ۹۹

شاخص بورس امروز ۵۵۲۲۳ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۵۹۷،۰۴۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۵۳۰ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۹ مهر ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۱۴۳ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۵۴۱،۸۴۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۹۰۱ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۱۶ مهر ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۶۰۲۷ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۵۴۰،۷۲۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۵۰۳۵ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ مهر ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۴۵۲۵ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۵۱۴،۶۹۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۸۱۸۱ میلیارد تو... .ادامه..