آرشیو
گروه

گزارش بازار ۷ بهمن ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۳۵۵ واحد مثبت شد و به عدد ۴۲۰،۶۶۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۳۱۹ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۶ بهمن ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۳۱۰ واحد مثبت شد و به عدد ۴۱۸،۳۱۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۷۲۷۸ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۵ بهمن ۹۸

شاخص بورس امروز ۵۷۹۰ واحد مثبت شد و به عدد ۴۱۷،۰۰۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۸۴۵ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۲ بهمن ۹۸

شاخص بورس امروز ۵۲۰۲ واحد مثبت شد و به عدد ۴۱۱،۲۱۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۲۰۷ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱ بهمن ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۷۹۸ واحد منفی شد و به عدد ۴۰۶،۰۰۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۶۱۲ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۳۰ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۸۸۶ واحد منفی شد و به عدد ۴۰۹،۸۰۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۳۳۷ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۹ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۷۳۲ واحد مثبت شد و به عدد ۴۱۰،۶۹۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۶۰۸ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۸ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۰۵۱۶ واحد مثبت شد و به عدد ۴۰۹،۹۶۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۶۹۹۳ میلیارد توما... .ادامه..


گزارش بازار ۲۵ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۵۳۲ واحد مثبت شد و به عدد ۳۹۹،۴۴۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۴۹۳۸ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ دی ۹۸

شاخص بورس امروز ۳۸۷۴ واحد مثبت شد و به عدد ۳۹۵،۹۱۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۵۱۷۴ میلیارد تومان... .ادامه..