آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۴ مهر ۹۸

شاخص بورس امروز ۶۶۷ واحد مثبت شد و به عدد ۳۰۹،۶۴۶ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۵۴ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ مهر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۰،۸۹۲ واحد منفی شد و به عدد ۳۰۸،۹۷۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۹۶۳ میلیارد توم... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ مهر ۹۸

شاخص بورس امروز ۶۳۱۹ واحد منفی شد و به عدد ۳۱۹،۸۷۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۲۳۹ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ مهر ۹۸

شاخص بورس امروز ۴۱۳۰ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۶،۱۹۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۷۳۲ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۲۰ مهر ۹۸

شاخص بورس امروز ۹۰۱۰ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۲،۰۵۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۷۱۵ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۷ مهر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۴۲۰ واحد منفی شد و به عدد ۳۱۳،۰۴۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۵۲۰ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ مهر ۹۸

شاخص بورس امروز ۷۰۰ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۰،۹۰۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۰۳۶ میلیارد تومان ... .ادامه..


گزارش بازار ۱۴ مهر ۹۸

شاخص بورس امروز ۷۰۹۳ واحد منفی شد و به عدد ۳۲۰،۲۱۲ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۴۸۵ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۳ مهر ۹۸

شاخص بورس امروز ۱۱۸۸ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۷،۳۰۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۵۹۴ میلیارد تومان... .ادامه..


گزارش بازار ۱۰ مهر ۹۸

شاخص بورس امروز ۲۰ واحد مثبت شد و به عدد ۳۲۶،۱۱۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۸۴۳ میلیارد تومان ک... .ادامه..