آرشیو
گروه

گزارش بازار ۲۷ دی ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۳۰۴۱ واحد منفی شد و به عدد ۱،۱۸۶،۷۹۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۰۸۴۷ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲۴ دی ۹۹

شاخص بورس امروز ۳۰۸۴۳ واحد منفی شد و به عدد ۱،۲۲۹،۸۷۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۵۱۵۵ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲۳ دی ۹۹

شاخص بورس امروز ۴۰۶۲۷ واحد منفی شد و به عدد ۱،۲۶۰،۶۹۷ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۷۰۹۰ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲۲ دی ۹۹

شاخص بورس امروز ۵۳۷۵ واحد منفی شد و به عدد ۱،۳۰۱،۱۵۸ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۲۵۲۴۱ میلیارد تو... .ادامه..


گزارش بازار ۲۱ دی ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۰۸۲۲ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۳۰۶،۷۱۴ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۶۳۲۳ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۲۰ دی ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۴۸۰۴ واحد منفی شد و به عدد ۱،۲۸۵،۹۵۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۴۸۳۶ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۷ دی ۹۹

شاخص بورس امروز ۳۹۵۷۴ واحد منفی شد و به عدد ۱،۳۱۰،۶۵۹ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۳۶۳۹۴ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۶ دی ۹۹

شاخص بورس امروز ۲۴۲۷۲ واحد منفی شد و به عدد ۱،۳۵۰،۲۱۱ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۷۲۴۹ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۵ دی ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۹۱۴۹ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۳۷۴،۵۰۰ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۵۱۴۲ میلیارد ت... .ادامه..


گزارش بازار ۱۴ دی ۹۹

شاخص بورس امروز ۱۳۲۸ واحد مثبت شد و به عدد ۱،۳۵۵،۴۷۵ واحد رسید . حجم معاملات بازار ۱۶۸۵۸ میلیارد تو... .ادامه..